ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยุงชีพผู้สูงอายุ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2563