ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
   
 
   

ขอความร่วมมือบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก นับตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นมา เข้าตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2563