ข่าว : ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

รายละเอียด  : ขอความร่วมมือบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก นับตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นมา เข้าตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) : https://itas.nacc.go.th/go/eit/lt7o1xผู้แจ้งข่าว : สำนักงานปลัด ประกาศเมื่อ :