ข่าว : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูล การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภทยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

รายละเอียด  : ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564ผู้แจ้งข่าว : งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ประกาศเมื่อ :