ข่าว : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูล การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

รายละเอียด  : ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ผู้แจ้งข่าว : งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ประกาศเมื่อ :