นายประยุทธ แก้วประสิทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 0-7580-9955 กด 15
นายสัมพันธ์ บุญรอด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสมบัติ จิตนาธรรม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายโสภณ มณีวงศ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล